CNIO Functieprofiel
DIT FUNCTIEPROFIEL, OPGESTELD DOOR HET CNIO NETWERK, IS EEN
UITEENZETTING VAN DE VERANTWOORDELIJKHEIDSGEBIEDEN EN GÉÉN
UITPUTTENDE OPSOMMING VAN DE WERKZAAMHEDEN.

Functieprofiel CNIO
Versie 1.0 – Maart 2019

I Doel van de functie CNIO
De CNIO draagt bij aan het leveren van onderscheidende kwaliteit en doelmatigheid van zorg door
verpleegkundigen in de organisatie. De CNIO ontwikkelt en implementeert beleid voor
verpleegkundige informatievoorziening via het EPD en andere informatiesystemen.
De CNIO legt de verbinding tussen verpleegkundigen en relevante adviesorganen zoals een
Verpleegkundige Advies Raad, Medische Staf, de medewerkers van een
IT/Informatiemanagementafdeling en de Raad van Bestuur, en doet dit op zowel strategisch als
tactisch niveau.

II Plaats in de organisatie
De CNIO:
• Wordt benoemd door de Raad van Bestuur
• Heeft voor beleidsmatige vraagstukken rechtstreeks toegang tot de Raad van Bestuur
• Werkt inhoudelijk samen met de CMIO, met de CIO, andere relevante IT-managers en
information officers.
• Is bevoegd inhoudelijke richtlijnen te geven aan applicatiespecialisten/functioneel beheerders
van bijvoorbeeld de EPD-applicatie en de verpleegkundige key users / super users.
• Adviseert en begeleidt gebruikersgroepen bij het bedenken en formuleren van concrete
verbetervoorstellen over gebruik van digitale informatiesystemen, zorgapplicaties en eHealth
toepassingen.
• Werkt samen met verpleegkundige leiders in de eigen organisatie (op operationeel, tactisch
en strategisch niveau) en regionaal / landelijk in voor de functie relevante gremia.

III Resultaatgebieden
1) Uitkomsten van zorg;
2) Efficiënte verpleegkundige werkprocessen ondersteund door informatietechnologie;
3) Portfoliomanagement van zorggerelateerde programma’s/projecten met een relevant ITcomponent.

IV Uitwerking resultaatgebieden
1) Uitkomsten van zorg

 • Draagt zorg voor adequate EPD-inrichting voor gestructureerde vastlegging van patiënt
  gerelateerde gegevens volgens de gangbare landelijke informatiestandaarden en de principes
  van ‘eenmalig/eenduidig vastleggen voor meervoudig gebruik’;
 • Draagt zorg voor klinisch bruikbare informatie en rapportages voor verpleegkundigen en
  leidinggevenden gebaseerd op de verzamelde gegevens in het EPD en andere
  zorginformatiesystemen en stimuleert het gebruik ervan;
  Resultaat: De zorg kan veilig gecontinueerd kan worden waarbij alle betrokken zorgverleners adequaat
  over de juiste gegevens beschikken, zonder onnodige herregistratie. De vereiste cultuur van continue
  verbetering van zorgprocessen wordt voor verpleegkundigen gefaciliteerd door bruikbare informatie
  uit data te genereren voor verbetering van zorg.
  Functieprofiel CNIO
  Versie 1.0 – Maart 2019

  2
  Efficiënte verpleegkundige werkprocessen ondersteund door informatietechnologie
 • Draagt zorg voor passende informatietechnologie die de diverse fasen in het verpleegkundig
  werkproces optimaal ondersteunt en er een samenhangend en vloeiend werkproces ontstaat
  en monitort het gebruik ervan;
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke samenwerking tussen verpleegkundigen en ITapplicatiespecialisten / functioneel beheerders voor realisatie van het bovenstaande;
 • Levert een bijdrage aan voortgaande uniformering en standaardisering van door
  informatietechnologie ondersteunde werkprocessen van verpleegkundigen.
  Resultaat: Informatietechnologie wordt door verpleegkundigen in de gehele keten (intern en extern)
  ervaren als ondersteunend en comfortabel in het gebruik. .
  3) Portfoliomanagement van zorg gerelateerde programma’s / projecten met een relevant ITcomponent
 • Ontwerpt een draagvlakstructuur voor de inventarisatie van digitale wensen, behoeften en
  dromen in het verpleegkundig domein en vertaalt deze naar een meerjarenontwikkelagenda;
 • Zorgt ervoor dat de meerjarenontwikkelagenda (roadmap) wordt opgenomen in het ITportfolio van de organisatie en stuurt, monitort en bewaakt de realisatie ervan;
 • Levert een bijdrage aan de formulering en ontwikkeling van de IT-ontwikkelagenda en de
  bepaling van de digitale strategie van de organisatie;
  Resultaat: De digitale doorontwikkeling en ondersteuning van het verpleegkundig vakgebied is geborgd
  in een door de beroepsgroep gedragen ontwikkelagenda, opgenomen in de organisatiebrede ITontwikkelagenda en portfolio.

  3
  Competenties
  Kennis en vaardigheid
 • Verpleegkundige opleiding op HBO-niveau (bij voorkeur aangevuld met een wetenschappelijke
  opleiding) en affiniteit met informatietechnologie.
 • Kennis van en inzicht in de structuur en cultuur van de organisatie en werkzaamheden van andere
  disciplines binnen de eenheid en de organisatie.
 • Ervaring met het opbouwen en onderhouden van netwerken.
 • Vaardig in het vertalen van informatietechnologie naar zorgprocessen en verpleegkundige
  praktijkvoering en vice versa;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gezondheidszorg en
  beroepsuitoefening van verpleegkundigen.
 • Kennis en inzicht in trends en ontwikkelingen in het vakgebied verpleegkunde en gezondheidszorg
  algemeen en in staat deze te beoordelen op de gevolgen voor verpleegkundige praktijkvoering.
 • Aantoonbare kennis en vaardigheid in het begeleiden van veranderprocessen in de organisatie en
  in het bijzonder binnen de beroepsgroep van verpleegkundigen.
 • Basiskennis van de bouw, inrichting en het onderhoud van het elektronisch patiëntendossier
  (EPD).
 • Vaardig in het gebruiken van de relevante zorginformatiesystemen in de patiëntenzorg en het
  verpleegkundig vakgebied.
  Zelfstandigheid
 • Beheerst een effectieve vorm van tijdmanagement en is in staat prioriteiten te stellen in de
  eigen werkzaamheden.
 • Vraagstukken worden binnen afgesproken kaders naar eigen inzicht en in samenwerking met
  betrokkenen en belanghebbenden opgelost.
  Sociale vaardigheden
 • Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, alertheid, integriteit, overtuigingskracht
  en het kunnen overbruggen van tegenstellingen zijn vereist bij het leidinggeven aan innovatie,
  bij complexe interne overleg- en onderhandelingssituaties en bij het begeleiden van
  veranderprocessen.
 • De CNIO is in staat om te gaan met belangentegenstellingen.
 • De CNIO is communicatief sterk en overtuigend op alle niveaus in de organisatie.
  Uitdrukkingsvaardigheid
 • Bewezen mondeling en schriftelijk vaardig (Nederlands en Engels).
 • Beschikt over heldere stijl van argumenteren en formuleren gericht op het bij elkaar brengen
  van gesprekspartners en het overbruggen van belangentegenstellingen.
 • Bewezen vaardig in het aanspreken van mensen op taken en verantwoordelijkheden.
  Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

  4
  De CNIO volgt de ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie en vertaalt deze naar
  concrete verbetervoorstellen en projecten voor de organisatie. De CNIO zorgt ervoor dat de
  organisatie voldoende aansluit en meebeweegt
  met de voortdurende ontwikkelingen die inmiddels een groot digitale component kennen. De
  verbindingsfunctie van de CNIO als tolk-vertaler tussen de wereld van de zorg en verpleegkunde met
  die van IT en informatiemanagement is onmisbaar voor een zorgorganisatie.
  Overige persoonlijke kenmerken
 • Doorzettingsvermogen, geduld en een grote mate van frustratietolerantie zijn van belang bij het
  ontwikkelen van beleid en bij het begeleiden van veranderingsprocessen binnen de organisatie.
 • Systematiek en ordelijkheid zijn van belang bij het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van een
  meerjarenontwikkelagenda en projectportfolio.
 • Representativiteit bij het vertegenwoordigen van de organisatie in interne en externe
  overlegvormen.

  Omvang dienstverband: afhankelijk van gedefinieerd ambitieniveau CNIO-functie in de organisatie.
  Tussen 16 en 36 uur per week
  Salaris: volgens richtlijnen organisatie en afhankelijk van gedefinieerd ambitieniveau CNIO-functie.
  Toelichting bij het dienstverband
  Wanneer de organisatie overweegt de rol om te zetten in een functie en de scope uit te breiden naar
  het strategisch organisatieniveau, met opdrachten als IT-portfoliomanagement, beleid maken voor
  toepassing van informatietechnologie in de verpleegkunde, mede bepalen van de digitale strategie
  van de organisatie en het maken van roadmaps, dan is een voltijdsaanstelling nodig.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *